Przejdź do głównej zawartości

violet mountain tops.


' Czy sa­mot­na egzys­ten­cja w cier­pieniu by­wa mniej bo­les­na od cier­pienia w tłumie? 
Naj­wi­doczniej tak... Ra­nią naj­bar­dziej Ci co kochają, ro­bią to z wiel­ka miłością, ro­bią to czu­le, spo­koj­nie, bez pośpie­chu z fałszy­wym uśmie­chem na twarzy. Ja­kie to strasznie urocze i za­razem fas­cy­nują­ce jak naj­lep­szy przy­jaciel w jed­nej chwi­li sta­je się Twoim naj­większym wro­giem. 
Niena­wiść to też uczu­cie, mniej ogar­nięte ale jest. Czy nie można za­liczyć te­go właśnie uczu­cia do ja­kiegoś sta­nu miłości? Bo w końcu je­go siła prze­bija wszys­tko, praw­da? 
Pot­ra­fimy w niej trwać bar­dzo długo, o ile nie na­wet wie­cznie, tak sa­mo jak w miłości. '  

Popularne posty z tego bloga

wspaniali ludzie odchodzą, bo przecież w niebie aniołom też może się nudzić...

Życie jest za krótkie by codziennie rano
budzić się z pretensjami do całego świata.
Więc kochaj tych, którzy dobrze cię traktują,
przebacz pozostałym i uwierz, że
wszystko dzieje się z jakiegoś powodu..
. TO JEST PROSTE.


tęsknie. :(

stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś.

lov

gdy patrzę w TWOJE oczy - dobrze wiem, że mamszczęście..
kocham Cię za to, że po prostu ze mną jesteś..