Przejdź do głównej zawartości

violet mountain tops.


' Czy sa­mot­na egzys­ten­cja w cier­pieniu by­wa mniej bo­les­na od cier­pienia w tłumie? 
Naj­wi­doczniej tak... Ra­nią naj­bar­dziej Ci co kochają, ro­bią to z wiel­ka miłością, ro­bią to czu­le, spo­koj­nie, bez pośpie­chu z fałszy­wym uśmie­chem na twarzy. Ja­kie to strasznie urocze i za­razem fas­cy­nują­ce jak naj­lep­szy przy­jaciel w jed­nej chwi­li sta­je się Twoim naj­większym wro­giem. 
Niena­wiść to też uczu­cie, mniej ogar­nięte ale jest. Czy nie można za­liczyć te­go właśnie uczu­cia do ja­kiegoś sta­nu miłości? Bo w końcu je­go siła prze­bija wszys­tko, praw­da? 
Pot­ra­fimy w niej trwać bar­dzo długo, o ile nie na­wet wie­cznie, tak sa­mo jak w miłości. '  

Popularne posty z tego bloga

lov

gdy patrzę w TWOJE oczy - dobrze wiem, że mamszczęście..
kocham Cię za to, że po prostu ze mną jesteś..
moje serce? ja oddałam swoje serce...

przecież wiesz,
że nigdy nie przyznam się do tego,
ile dla mnie znaczysz..

I'm only human after all.