Przejdź do głównej zawartości

byłoby pięknie, gdyby uczucia można było zwyczajnie wyłączyć.


są ta­cy ludzie którzy codzien­nie ra­no wstając przyszy­wają so­bie na us­ta uśmiech. 
bo­li ich ser­ce, bo­li dusza, zło świata przedziera się na wskroś ob­ra­mowań ser­ca. 
bo­li ich wszys­tko, ot­warcie oczu sta­je się ak­tem od­wa­gi a od­dech he­roiz­mem. 
 cel uciekł gdzieś z miłością i ba­wią się w naj­lep­sze. 
a sa­mot­ność stała się je­dynym przy­jacielem...
przyszy­wają uśmiech grubą ni­cią żeby nie od­padł. 

kryją się za fałszywą ra­dością a w środ­ku płoną.
naj­smut­niej­sze jest to, że nikt nie pot­ra­fi od­gadnąć co nap­rawdę czują. 

ludzie zat­ra­cili umiejętność czy­tania z oczu. 
bo prze­cież oczy po­wiedzą ci praw­dę..


dlacze­go nikt nie spoj­rzy w mo­je?Popularne posty z tego bloga

wspaniali ludzie odchodzą, bo przecież w niebie aniołom też może się nudzić...

Życie jest za krótkie by codziennie rano
budzić się z pretensjami do całego świata.
Więc kochaj tych, którzy dobrze cię traktują,
przebacz pozostałym i uwierz, że
wszystko dzieje się z jakiegoś powodu..
. TO JEST PROSTE.


tęsknie. :(

I'm only human after all.

moje serce? ja oddałam swoje serce...

przecież wiesz,
że nigdy nie przyznam się do tego,
ile dla mnie znaczysz..